Байршил

Монголд гадаадын кино компани кино зураг авах боломжит байршлын тухай мэдээлэл