Кино урлагийг дэмжих санд төсөл мэдүүлэх зөвлөмж. Дэлгэрэнгүй

Буцаан олголт

45

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын кино продюсер дангаараа болон Монгол продюсертой хамтран олон улсад түгээх зорилгоор кино бүтээх тохиолдолд зардлын 45 хүртэлх хувийг буцаан авах боломжтой.

Санхүүжилт

Кино урлагийг дэмжих сан нь дараах кино бүтээл, төсөл, арга хэмжээнд эргэн төлөх нөхцөлгүй санхүүжилт олгоно.

Дэлгэрэнгүй

Буцаан олголт

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаадын кино продюсер дангаараа болон Монгол продюсертой хамтран олон улсад түгээх зорилгоор кино бүтээх тохиолдолд зардлын 45 хүртэлх хувийг буцаан авах боломжтой. Мөн Монголын кино компаниуд шаардлага хангасан зардлаас 20% хүртэлх хувийн буцаан олголтыг олгоно.

Дэлгэрэнгүй

Зураг авалт

Зөвлөл нь зураг авалтын байршил, кино зураг авах студи, продакшн, кино компанийн мэдээллээр хангаж Монголд кино зураг авахад захиргааны дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн Монгол Улсад кино зураг авалт хийх хүсэлтэй олон улсын кино продюсерт зөвшөөрөл олгоно.

Дэлгэрэнгүй

Байршил

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зураг гадаадын продюсер, хуулийн этгээд нь Кино урлагийн зөвлөлийн цахим хуудсаар дамжуулан, хүсэлтээ гаргана.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээ