Үйл ажиллагааны тайлан

Кино урлагийн зөвлөлийн 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан