Стратеги Зорилго

Үндэсний кино бүтээлүүдийн уран сайхны чанарыг сайжруулах, салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөтгөх, уран бүтээлчдийн чадавхыг сайжруулах, кино үйлдвэрлэлийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, тухайн салбарын мэдээллийн цогц тогтолцоог бий болгож, хэвшүүлэхэд оршино.